Branislava Božović - CV

Direktor Agencije mr Branislava Božović, rođena je 1956. godine u Beranama, gdje je završila osnovnu školu i Gimnaziju, kao nosilac diplome „Luča I”.

Ekonomski fakultet završila je u Podgorici (Titogradu) 1978.godine, sa prosječnom ocjenom 9,45. Diplomirala je sa ocjenom 10 na temu: „Ekonomsko–geografske karakteristike Crne Gore”. Za postignute rezultate tokom studiranja ušla je u kategoriju 10 najboljih studenata na Univerzitetu „Veljko Vlahović”, po kom osnovu je takođe dobila „Luču”.

Radni odnos zasnovala je 1979.godine u tadašnjem Republičkom sekretarijatu za privredu-u Sektoru za industriju, gdje je radila do 1992.godine. Usljed ispoljenih sklonosti za analitičko-istraživačkim radom, bila je aktivno uključena u izradu više projekata, studija i elaborata koji su u fokusu imali privredne subjekte iz oblasti drvne industrije.

Poslijediplomske studije završila je na Ekonomskom fakultetu u Podgorici i odbranila magistarski rad na temu: „Industrijska prerada drveta u privrednom razvoju Crne Gore”, 1987. godine.

Aprila 1992. godine, Vlada RCG je postavila za sekretara Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Na istu funkcijiu postavljena je i maja 1999. godine, baveći se prevashodno, iz ugla agrarne ekonomije, mogućnostima i izazovima crnogorske poljoprivrede. Bila je rukovodilac ili koautor u više takvih projekata, od kojih su neki publikovani.

Uporedo sa radnim angažmanom, bila je na stručnim usavršavanjima i seminarima u inostranstvu (Engleska, Holandija, Italija), obučavajući se, pritom, za stručnjaka koji se može kvalifikovano uključiti u reformu javne uprave, a i u izradu strategije razvoja prioritetnih razvojnih sektora Crne Gore, kakva je poljoprivreda, u skladu sa aktuelnim evropskim i svjetskim trendovima.

Na mjesto direktora Agencije za duvan, Vlada RCG je imenovala marta 2005. godine.

Udata je i ima troje djece.