O nama

Direkcija za izdavanje oodbrenja za obavljanje proizvodnje, obrade i prometa duvanskih proizvoda u okviru svoje nadležnosti obavlja poslove koji se odnose na :

  1. Organizovanje i sprovođenje javnog tendera i izdavanje odobrenja za proizvodnju duvanskih proizvoda,
  2. Izdavanje odobrenja za obradu duvana,
  3. Izdavanje odobrenja za obavljanje prometa na veliko i malo duvanskih proizvoda,
  4. Izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti uvoza i izvoza duvana, obrađenog duvana i duvanskih proizvoda,
  5. Vođenje registara i evidencije trgovaca na malo duvanskim proizvodima,
  6. Objavljivanje podataka iz registara,
  7. Saradnju sa organima i institucijama nadležnim za suzbijanje nelegalnog prometa duvanskih proizvoda,
  8. Praćenja stanja na tržištu obrađenog duvana i duvanskih proizvoda,
  9. Pripremu stručne osnove za donošenje propisa čije je izvršenje u njegovoj nadležnosti,
  10. Druge poslove u skladu sa zakonom.

Adresa Direkcije je:
Podgorica,Ulica Jovana Tomasevica bb (stara zgrada Vlade)
Telefoni: +382 (0)20 244 930
Fax: +382 (0)20 244 930


Rad sa strankama je od 9 do 14 časova radnim danima.