Saopstenje

02. Jun 2023.

U periodu od 29.maja do 2.juna 2023.godine održana je posjeta Misije eksperata Sekretarijata okvirne konvencije o kontroli duvana (SZO) povodom implementacije Protokola o eliminaciji nedozvoljene trgovine duvanskim proizvodima u Crnoj Gori

U Ministarstvu finansija dana 29.maja 2023.godine održan je sastanak sa predstavnicima Svjetske zdravstvene organizacije, u okviru posjete eksperata Sekretarijata Okvirne konvencije o kontroli duvana SZO, povodom teme “Procjena potreba za implementaciju Protokola o eliminaciji nedozvoljene trgovine duvanskim proizvodima”. Crna Gora je jedna od 182 zemlje potpisnice Okvirne konvencije o kontroli duvana, kao i Protokola o eliminaciji nedozvoljene trgovine duvanskim proizvodima, koji je proistekao iz navedene Okvirne konvencije.

Tokom sastanka, Sekretarijat FCTC SZO čestitao je Crnoj Gori na kontinuiranim naporima u sprovođenju Protokola o eliminaciji nedozvoljene trgovine duvanskim proizvodima, a posebno na planu suzbijanja problema nedozvoljene trgovine duvanskim proizvodima u prethodnom periodu.

Fokus rada ove ekspertske posjete bio je usmjeren na identifikaciju postojećih potreba i nedostataka u dosadašnjoj implementaciji Protokola, a krajnji cilj predstavlja sačinjavanje izvjestaja sa detaljnim preporukama na putu pune implementacije svih članova Protokola, kojeg je Crna Gora ratifikovala još 2017. godine, a koji je stupio na snagu 25.Septembra 2018.godine.